Saltar apartados

Investigación

 

 

Xarxes de recerca en docència universitària

L'equip del Teletándem es va consolidar sobre bases col·laboratives, tant per la naturalesa de les tasques i experiències que promou entre els estudiants implicats com per l'activitat que desenvolupa en el camp de la recerca i millora de la docència en l'àmbit de l'EEES. En aquesta línia se situen les accions formatives i investigadores del Programa de Xarxes en Docència Universitària, en el qual la proposta s'ha integrat en diverses de les seues edicions.

La memòria final de les successives participacions del nostre equip del Teletándem poden consultar-se en els enllaços d'aquesta pàgina que remeten a cadascuna d'elles.

En l'edició de Xarxes en Docència Universitària del curs 2014/15 l'equip està inscrit en   la MODALITAT II: Xarxes de Recerca en docència universitària de lliure conformació – EEES. En la present convocatòria estem elaborant el tema “CORINEI (CORPUS ORAL D'INTERLENGUA BILINGÜE ESP-ITA AMB LES TICS): ELABORACIÓ, ANÀLISI, APLICACIÓ A l'ENSENYAMENT/APRENENTATGE DE LA NTERACCIÓN”:

http://web.ua.es/es/ice/redes/2015/proyectos/modalidad-ii/3333.html.

Per a obtenir major informació sobre els objectius, metodologia, continguts i altres detalls subjacents al Programa de Xarxes presentat per l'HISSE de la UA pot accedir-se a través del seu enllaç oficial: 

http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-universitaria.html.

 XARXES

Red n. 2991 (2011/2012)

González Royo, C.; Chiapello, S.; Martín Sánchez, T.; Mura, G. A.; Pascual Escagedo, C.; Puigdevall Balafuy, N. (2015): Aprendizaje colaborativo: Interacción oral y percepción del discente. Memoria de la red docente universitaria (2991) , en Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M. T. y Pellín Buades, N. (Coords.), Investigación y Propuestas Innovadoras de Redes UA para la Mejora Docente, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación, Alicante, Universidad de Alicante, ISBN: 978-84-617-3914-1, 1199-1212.

RUA: http://hdl.handle.net/10045/44926

Red n. 2751 (2012/2013)

González Royo C.; Chiapello S.; Martín Sánchez T.; Pascual Escagedo C.;. Puigdevall Balafuy N.; Verna C. (2013): Evaluación de la producción oral: Teletándem nativo/no-nativo (español/italiano), en Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M. T. y Pellín Buades, N. (Coords.), La Producción Científica y la Actividad de Innovación Docente en Proyectos de Redes, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación, Alicante, Universidad de Alicante, ISBN: 978-84-695-9336-3, 1951-1959.

RUA: http://hdl.handle.net/10045/36042

Red n. 2440 (2013/2014)

González Royo, C.; Chiapello, S.; D'Adamo, R.; Martín Sánchez, T.; Pascual Escagedo, C. (2012): Teletándem en la enseñanza-aprendizaje de la producción oral nativo/nonativo (español/italiano), en Álvarez Teruel, J.D.; Tortosa Ybáñez, M. T. y Pellín Buades, N. (Coords.), Diseño de Acciones de Investigación en Docencia Universitaria, Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, Instituto de Ciencias de la Educación, Alicante, Universidad de Alicante, ISBN: 978-84-695-6638-1, 1749-1757.

RUA: http://hdl.handle.net/10045/25861

Red n. 3333(2014/2015)

González Royo C., Chiapello S., Martín Sánchez T., Mura G. A.; Pascual Escagedo C., Puigdevall Balafuy N., Regagliolo A. (2016): CORINÉI (Corpus Oral de Interlengua Bilingüe Español-Italiano): Elaboración, análisis y aplicación a la enseñanza/aprendizaje de la interacción con las TICs en Jálvarez Teruel, José Daniel; Grau Company, Salvador; Tortosa Ybáñez, María Teresa (Coords.), Innovaciones metodológicas en docencia universitaria: resultados de investigación (ISBN: 978-84-608-4181-4).

RUA: http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/54450 

Red n. 3546 (2015/2016)

González Royo, C.; Chiapello, S.; Martín Sánchez, T.; Pascual Escagedo, C.; Puigdevall Balafuy, N.; Mura, G.A.; Regagliolo, A. (2016) Creación de materiales didácticos orales para la clase de lengua para la traducción en Investigación e Innovación Educativa en Docencia Universitaria. Retos, Propuestas y Acciones Roig-Vila, R.; Blasco Mira, J.E.; Lledó Carreres, A.; Pellín Buades, N. (Eds.) Instituto de Ciencias de la Educación;Universidad de Alicante. 2016. ISBN: 978-84-617-5129-7
RUA: http://hdl.handle.net/10045/59668 

Red n. 3795 (2016/2017)

González Royo C., Chiapello S., Martín Sánchez T., Mura G. A., Escagedo Pascual C., Paz Rodríguez, M., Puigdevall Balafuy N., Regagliolo A. Khan Muryum (2017): Creación de materiales docentes con las TIC: la oralidad en la clase de lengua para la traducción (italiano/español; A1/A2) en Memorias del Programa de Redes-I3CE de calidad, innovación e investigación en docencia universitaria.“Programa Redes de Investigación en Docencia Universitaria”; Universidad de Alicante. ISBN: 978-84-697-6536-4 

RUA: http://hdl.handle.net/10045/59668

Red n. (2016/2017)

Martín Sánchez T., Pascual Escagedo, C., Paz Rodríguez, M., Puigdevall Balafuy N. (2017) Creación de material didáctico para nivel A2 de ELE, a partir de conversaciones entre hablante nativo/hablante no nativo procedentes del corpus COIRNÉI en Redes-Innovaestic. Libro de actas Roig Vila, R. (Coord).; Lledó Carreres, A., Blasco Mira, J., Antolí Martínez, J.M.(Eds.)Universidad de Alicante. 2017 Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. Instituto de Ciencias de la Educación. ISBN: 978-84-617-8972-6

RUA:http://hdl.handle.net/10045/66627

Red n. (2016/2017)

Chiapello S., González Royo C., Mura A. G., Regagliolo A. (2017) Enseñanza/aprendizaje de la oralidad en I/LE (A1-A2) en Redes-Innovaestic. Libro de actas Roig Vila, R. (Coord).; Lledó Carreres, A., Blasco Mira, J., Antolí Martínez, J.M.(Eds.)Universidad de Alicante. 2017 Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa. Instituto de Ciencias de la Educación. ISBN: 978-84-617-8972-6

RUA:http://hdl.handle.net/10045/66627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto ORSA 

Progetto ORSA 127793 (finalizará en 2015)

La ricerca-azione e le nuove tecnologie nell'insegnamento/apprendimento collaborativo dell'interazione orale. Raccolta di un corpus di interlingua nativo/non-nativo, spagnolo/italiano.

Investigador principal: M. Teresa Martín Sánchez

Investigadors participants: Carmen González Royo, Nùria Puigdevall Bafaluy, Stefania Chiapello, Consuelo Pascual Escagedo.

Aquest projecte és la continuació del projecte ORSA113438 i, com en ell, l'obletivo generale és millorar l'expressió i la interacció oral, en ELA i en ILE dels aprendientes gràcies a l'ús del teletándem.

En aquesta fase de treball ens proposem aprofundir  les habilitats sociolingüístiques i pragmàtiques que es posen en joc durant una interacció, tals com l'ús de la cortesia pragmàtica, la presa de torns, el canvi de tòpic i l'ús dels marcadors del discurs en la interacció.

Actualmete el nostre objectiu és que els alumnes siguen conscients d'algunes de les característiques pròpies de la conversa  i de les diferències entre l'estructura conversacional en L1 i en L2.

S'han desenvolupat les següents fases del projecte:

1) Creació del corpus d'interlengua CORINEI, en fase de publicació.

2) Creació d'una fitxa de reflexió metalingüística que els participants han d'emplenar en la qual es posen en evidència els aspectes conflictius en la conversa.

3) Avaluació dels progressos en seu d'examen gràcies a la creació d'una prova ad hoc.

Actualment s'està elaborant conjuntament una fitxa d'avaluació seguint les indicacions del Pla Curricular de l'Institut Cervantes per als nivells C1 i B que pqermita avaluar de manera objectiva la fluïdesa, la cortesia pragmàtica, la presa de turn i alguns marcadors del discurs.

Progetto ORSA 113438 (2011) terminado en 2014

La ricerca-azione e le nuove tecnologie nell'insegnamento/apprendimento collaborativo dell'interazione orale. Raccolta di un corpus di interlingua nativo/non-nativo, spagnolo/italiano.

Investigador principal: M. Teresa Martín Sánchez

Investigadors participants: Carmen González Royo, Nùria Puigdevall Bafaluy, Stefania Chiapello, Consuelo Pascual Escagedo.

El projecte preveu la col·laboració, gràcies a un acord Socrates/Erasmus, entre la càtedra de llengua i traducció de la universitat d'Alacant i les càtedres de llengua espanyola i traducció dels graus de Lingue i letterature straniere  de la universitat Suor Orsola Benincasa de Nàpols i del Grau de Lingue i Culture Straniere de la universitat de Salern

L'objectiu d'aquest projecte és millorar la interacció oral gràcies a una recerca centrada en l'aula, en ´el mbito de l'ensenyament reglat de la llengua estrangera, per a ella ens hem basat en una espiral introspectiva de cicles d'observació, reflexió, planificació i acció. Ens proposem analitzar els eventuals canvis en l'ensenyament/aprenentatge de les assignatures de llengua italiana i espanyola en les nostres aules, combinant la metodologia didàctica de l'ensenyament curricular  amb l'ús de les TIC, i més específicament del teletándem.

El projecte es desenvolupa en tres fases:

1) Creació d'un corpus d'interlengua (CORINEI). Per a realitzar les interaccions s'ha triat el programa gratuït Skype, ja que permet usar contemporàniament tant el codi oral com l'escrit i a més permet veure a l'interlocutor gràcies a una càmera web. Les interaccions es poden realitzar tant des de la pròpia casa com en els laboratoris de teletándem dels centre lingüístics de les respectives universitats. L'aplicació Pamela for Skype permet gravar les converses que compondran el corpus d'interlengua.

Després de l'enregistrament, els informants realitzaran una transcripció ortogràfica de la conversa en la respectiva llengua extraguera, amb l'objectiu de fer una anàlisi metalingüística de la seua producció i així verificar si s'ha consolidat l'après durant les classes, en un procés d'aprenentatge parzialmente autònom.

Successivament, es procederà a l'autoavaluació de la sessió, és a dir, els aprendientes escriuran un comentari sobre les seues impressions i sobre les dificultats que han sorgit durant la conversa.  

S'arreplegaran les converses i els comentaris per a publicar-los en línia i així poder crear un corpus de llengua únic en el seu gènere, doncs fins al moment no coneixem cap corpus d'interlingua entre HN/HNN d'aquestes característiques.

2) Avaluació dels progressos en la sessió d'examen gràcies a la creació d'una prova ad hoc.

Referent als nivells de competència, ens hem basat en la descripció de les competències publicades en el MCER per a l'ensenyament/aprenentatge de les llengües. Ens hem centrat en la producció oral entesa com a producte interaccional.

L'avaluació que hem aplicat als nostres alumnes es desarrola en tres fases:

(a) Avaluació de domini, és a dir, l'aplicació per part de l'estudiant del que ha après en el món real.

(b) Avaluació sumativa, que es refereix a la norma aplicada en una situació particular, segons els criteris del MCER.

(c) Avaluació final.

S'ha creat una fitxa d'avaluació que intenta ser vàlida, fiable i factible.

Per a açò s'han comarado les escales d'avaluació de les proves dels diplomes internacionals d'espanyol (DELE) i italià (CELI de la universitat de Perusa i CILS de la universitat de Siena) triant els aspectes que s'adaptaren millor a la nostra situació comunicativa i d'aquesta manera crear una nova escala en la qual es conjuminaran els criteris d'avaluació d'aquests diplomes.

L'avaluació dels estudiants d'italià de la universitat d'Alacant. Dos grups de nivells B1 i B2 formats per alumnes que havien participat al teletándem com per alumnes que no havien participat.  Se'ls va proposar el model d'examen de 2009 del diploma CILS de la universitat de Siena. En aquest cas es va triar no crear un nou model d'examen per a evitar interferir  tant en el mètode com en el grau de dificultat de la prova triada per a cada nivell. Així mateix s'ha subministrat la prova oral seguint els suggeriments publicats en el lloc web.

En l'avaluació dels progressos durant els exàmens dels estudiants d'espanyol LI de la universitat de Salern es va decidir usar com a model de referència  el DELE (Diploma d'espanyol llengua estrangera), nivell C1, de l'Istituto Cervantes, per a uniformar-nos als criteris d'avaluació que s'havien utilitzat en la universitat d'Alacant. D'altra banda el model d'examen que actualment es duu a terme en la universitat de Salern no difereix del model proposat pel Dele C1, si ben els parell´metres d'avaluació siguen diferents. Per açò es va decidir adapta el model C1 als criteris de les proves que actualment es realitzen en el nostre centre.

3) Línies de recerca actuals. En l'àmbit de la sociolingüística ens interessa analitzar els aspectes relatius a la cortesia, positiva i negativa, els torns de parla i els marcadors del discurs conversacionals. En l'àmbit de la pragmatica s'analitzaran tres aspectes: la presa de torn de parla, la coherència (competència discursiva) i la fluïdesa (competència funcional).

 

 

 

 

Teletándem - CORINÉI


Universitat d'Alacant
Carretera Sant Vicent s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: (+34) 96 590 3400

Fax: (+34) 96 590 3464

Per a més informació: informacio@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: webmaster@ua.es

Carretera de Sant Vicent del Raspeig, s/n - 03690 Sant Vicent del Raspeig - Alacant - Tel.: 96 590 3400 - Fax: 96 590 3464